Krisztus király főünnepét ünnepeltük vasárnap
Vissza

Krisztus király főünnepét ünnepeltük vasárnap

A gyönyörűen felújított kolozsvári Szent Mihály-templomban a munkálatok elvégzése és az istenháza megáldása, illetve oltárának megszentelése után először ünnepeltük Krisztus király főünnepét vasárnap este. Ezzel zárult az egyházi év, vasárnap advent első vasárnapjával indul a következő.

A szentmise kezdetén a főcelebráns László Attila főesperes-plébános – akivel a főesperesi kerület több papja és a ferences atyák koncelebráltak – azon meggyőződésének adott hangot, hogy nagyon sok megköszönnivalónk van a megdicsőült, halhatatlan Krisztus királynak, akinek ünnepe megerősíti hitünket és Egyházához való hűségünket.

A főünnepi szentmise felkért szónoka Nóda Mózes szentszéki tanácsos, habilitált egyetemi professzor, doktorátusvezető volt. Igehirdetésének elején rámutatott a királyság kezdeteire Izraelben, amely azonban nem teljesítette a bele vetett reményeket – azóta és ma is ez a furcsa helyzet ismétlődik, amikor Isten illetve Krisztus király uralma helyett földi vezetők lépnek Isten helyébe, akár választással, akár a hatalom bitorlásával.  A próféták figyelme ezért fokozatosan egy új király eljövetelére irányult, aki a Béke fejedelme, a Messiás király lesz. Az Újszövetség tanúsítja és hirdeti Jézus isteni és lelki hatalmát, királysága nem ebből a világból való: „benne teremtett mindent a mennyben és a földön. Minden általa és érte teremtetett”. Ez már nem földi királyság meghirdetése, hanem Isten uralmának, királyságának elismerése. A földi királyság gondolatát és a hozzáfűzött korabeli földi reményeket Jézus elutasította.

Nóda Mózes: Krisztus hatalma soha nem volt öncélú (A SZERZŐ FELVÉTELE)

A továbbiakban a szónok feltette a kérdést: mit jelent ma Krisztus királysága? Ha pesszimista vagyok, akkor mondhatom, hogy ha ma indulna a választásokon, valószínű elveszítené. A közvélemény ma a hangos, harcias, a mindent megígérő jelölteket támogatja, mert a jézusi alázat és önfeláldozás, emberségre, szeretetre hívó kampánya nem nyerő. Pedig a történelem nyitott könyv mindenki számára, hatalmas birodalmak és királyok tüntek el, ma is minden földi hatalom napjai meg vannak számlálva. Ám az Ő királysága fennmarad. Miért? Mert földi élete, az üdvösség története arról tanúskodik, hogy Őt nem lehetett eltéríteni a megváltás útjáról. Soha nem alkalmazkodott a hatalmasok, a világi hatalmak elvárásaihoz. Értünk szolga lett, meghalt. Nincs más evangélium és más mérce. Ma is kísért a hatalom, az uralkodás, sokan Krisztus nevében hirdetnek jólétet és üdvösséget azért, hogy saját hatalmukat fenntarthassák. Nagyságának és királyságának titka, hogy soha nem élt vissza a hatalmával. Jézus Krisztus a hatalmával szolgált és hatalma soha nem volt öncélú. A béke, a szeretet, a testvériség királyságát hirdette. Ezt kell megtanulni tőle. Ne engedjünk a hatalom kísértésének. Krisztus királyi jellemének elsajátítása hitünknek, életünknek, jövőnknek, örök életünknek a záloga – hívta fel a figyelmet Nóda Mózes.

A szentmise végén László Attila főesperes-plébános elmondta az emberiséget – beleértve Egyházunkat, közösségünket, családjainkat – felajánló imát Krisztus király szentséges Szívének, amely teljes búcsúval jár. A liturgia befejező mozzanataként a főcelebráns  megáldotta a legméltóságosabb Oltáriszentséggel a híveket, családjaikat, a kincses várost.

A zenei szolgálat keretében a marosvásárhelyi születésű Orbán György Kossuth-díjas és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző 75. születésnapja köszöntése jeléül a Szent Mihály plébánia Szent Cecília kórusának és zenekarának előadásában felcsendült a Missa Tertia, vezényelt Potyó István karnagy. A szentmisén közreműködött a Szent Mihály-templom gyermek-scholája, Márton Szabolcs vezetésével, a kántori szolgálatot Geréd István végezte. 

EZ ÉRDEKELHETI
KÖZHÍR ROVAT CIKKEI

ROPOGÓS ROPOGÓS

Idejétmúlt a 8 óra munka, 8 óra pihenés?
Kolozs megyében apadt leginkább a ...
Három milliárd lej napelemrendszerek ...

NÉPSZERŰ NÉPSZERŰ